Ordensregler - Hou Lystbaadehavn

Go to content

Main menu:

Ordensregler

ORDENSREGLEMENT HOU LYSTBÅDEHAVN

Havnen administreres af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hou Lystbådehavn. Havnefogeden varetager den daglige drift.Bådpladserne udlejes til erhvervs- og fritidssejlere.
Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen. For bådpladserne betales en årlig leje. Lejen fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Lejen betales for sæsonen forud, og der refunderes intet, selv om en plads bliver ledig i løbet af sæsonen. Ansøgning om ny plads skal ske ved henvendelse til havnefogeden, der anviser plads. Hvis en bådejer sælger sin båd, og ikke straks får brug for sin bådplads, disponerer Den Selvejende Institution Hou Lystbådehavn over pladsen til gæstesejlere.Hvis en pladslejer udlåner sin båd og bådplads skal havnefogden informeres, således at havnefogeden har mulighed for at kontrollere om antrufne har berettiget adgang til båden.Udstyr til vinteropbevaring af båden, skal være afmærket med Bådejerens navn og adresse. Havnefogeden kan efter behov midlertidig flytte dette. Hvis udstyr til vinteropbevaring ikke er afmærket med bådejerens navn og adressen kan havnefogeden foranstalte det fjernet. Der må ikke findes uaflåste stiger på vinteropbevaringspladsen


§ 1
.

Både må kun anbringes på de af havnefogeden anviste (tildelte) pladser, dette gælder for det lejede vandareal og for vinteropbevaringspladsen. Både SKAL være ansvarsforsikrede


§ 2
.

Pladserne tildeles bådejerne til den angivne båd, og kan ikke videreudlejes, ligesom pladsen ikke medfølger ved bådsalg. Dog kan båden blive liggende efter aftale med havnefogeden. Aftale herom og lejeafgift aftales med havnefogeden.Der vil ikke blive refunderet pladsleje ved salg af båd.


§ 3.

Pladslejeren må acceptere flytning til anden plads, såfremt praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendigt.


§ 4
.

Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand og være forsynet med tilstrækkeligt kraftige og veldimensionerede pullerter, evt. klyds, og fortøjninger. Der skal anvendes fjedrende fortøjninger til broer/slingers, ligesom der bør fendres forsvarligt af til begge sider, med min. 2 stk. fendere pr. side.Fald, liner m.m. skal under ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse.


§ 5.

Pladserne vil være forsynet med fortøjningsmuligheder, nummer og optaget-/friskilt. Skader på/mangler ved disse bør snarest meddeles havnefogeden.


§ 6.

Hvis båden er væk fra pladsen natten over eller mere, SKAL havnefogeden adviseres. Havnefogeden disponerer herefter over pladsen indtil pladslejeren returnerer. Returnerer pladslejeren inden det til havnefogden meldte tidspunkt, må pladslejeren forvente at pladsen først bliver ledig når havnefogden har haft mulighed for at omfordele pladserne. Konstaterer havnefogden at en pladsleje har forladt sin plads i mere end et døgn, uden at melde det, disponerer havnefogden over pladsen til gæstesejlere. Når pladslejeren returnerer, må denne forvente at pladsen midlertidig er optaget som ovenfor anført.


§ 7
.

Slæbejoller o.l. skal anbringes ved bådene, således at det sker uden gener for andre både.


§ 8.

Hvor optagning eller udsætning af båd finder sted, skal vinterplads og broer umiddelbart derefter rengøres af bådejeren, d.v.s. bukke, vogne, støtter, maling m.m. skal fjernes senest 8 dage efter søsætning/optagning. I modsat fald fjernes effekterne for ejernes regning uden ansvar for havnebestyrelsen.


§ 9.

Forbrug af vand skal ske med måde, således at der kun forbruges vand, når det er nødvendigt.


§ 10
.

Forbrug af el skal ske med måde. El må ikke bruges til opvarmning, affugtning, madlavning o. lign. Båden må kun forbruge el, når bådejeren er tilstede. Ønsker bådejeren at forbruge el, men ikke være tilstede, aftales dette med havnefogeden. Ønsker bådejeren at benytte el til opvarmning, affugtning o. lign, aftales dette med Havnefogeden. Bådejeren skal så betale det forbrugte el efter gældende dagstakst. Afregning sker til havnefogeden. I vinterperioder må båden ikke være tilsluttet el uden aftale med havnefogden. Er tilslutning ikke aftalt fjernes tilslutningen for ejerens ansvar.

§ 11.

Som indehaver af bådplads, forpligter man sig til at deltage i arbejdet med én årlig arbejdsdag.


§ 12
.

Overtrædelse af de foranstående regler kan medføre bortvisning fra det lejede vandareal. Hvor bådejeren nægter at efterkomme bortvisning eller henstilling om flytning af båd, eller andre henstillinger fra havnefogeden, vil båden blive fjernet og evt. placeret på land, for ejerens regning og risiko. Alle udgifter i forbindelse hermed, også forberedelser hertil, pålægges bådejeren. Bortvisning afgøres af bestyrelsen. Ved bortvisning vil evt. betalt pladsleje ikke blive refunderet. Klage rettes til bestyrelsen for Den selvejende Institution Hou Lystbådehavn.


§ 13
.

Ordensreglerne er gældende for vandarealet med dertil hørende landområder, broer, parkeringspladser m.m. Reglerne gælder for alle både og besætninger, såvel faste som besøgende.


§ 14
.

Nærværende ordensregler træder i kraft 01. januar 2005.


 
 
Back to content | Back to main menu